Program Committee

Wolfgang Becker,
Becker&Hickl GmbH, Berlin, Germany

Joerg Enderlein,
Institute of Physics of the Georg August University Göttingen, Germany

Konstatin Lukyanov,
M.M. Shemyakin and Yu.A. Ovchinnikov Institute of bioorganic chemistry of the RAS, Moscow, Russia

Evgeny Nikolsky,
Kazan Scientific Center, Kazan, Russia

Alexander Savitsky,
Bach Institute of Biochemistry, Research Center of Biotechnology of the RAS, Moscow, Russia

Vladislav Shcheslavskiy,
Becker&Hickl GmbH, Berlin, Germany

Natalia Ugarova,
Lomonosov Moscow State University, Russia

Elena Zagaynova,
Nizhny Novgorod State Medical Academy, Russia

Alexey Zheltikov,
Texas A&M University, USA